O programie   Opis   Czynniki ryzyka   ABC prewencji   Finansowanie
Nadci¶nienie Cholesterol Glukoza Palenie tytoniu Nadwaga i otyło¶ć Nieodpowiednia dieta Niska aktywno¶ć fizyczna Alkohol

Nadci¶nienie tętnicze jest chorob±, w której w naczyniach tętniczych stwierdza się trwałe zwiększone ci¶nienie krwi. O nadci¶nieniu tętniczym mówimy wówczas gdy podczas kilkakrotnych pomiarów, dokonywanych w spoczynku, ci¶nienie skurczowe lub rozkurczowe jest powyżej normy. W chwili obecnej za warto¶ć graniczn± uznaje się ci¶nienie 140/90 mmHg.

 

 

Przyczyny powstawania nadci¶nienia


Najczę¶ciej stwierdza się nadci¶nienie samoistne. W takim przypadku trudno mówić o konkretnej przyczynie, wynika ono z zachwiania równowagi mechanizmów kontrolnych organizmu. Z cał± pewno¶ci± niehigieniczny tryb życia sprzyja pojawieniu się choroby. Takie czynniki ¶rodowiskowe jak otyło¶ć, palenie tytoniu, alkohol, nadmierne spożycie soli, mała aktywno¶ć fizyczna, stres, niektóre leki predysponuj± do rozwoju nadci¶nienia tętniczego.

 

Druga form± nadci¶nienia tętniczego jest nadci¶nienie wtórne. W takim przypadku nadci¶nienie jest wynikiem innej choroby tocz±cej się w organizmie np zapalenie kłębków nerkowych, zwężenia naczyń nerkowych, zaburzenia hormonalne i inne.

 


Kiedy rozpoznajemy nadci¶nienie tętnicze


Nadci¶nienie jest chorob±, która bardzo często rozwija się bezobjawowo i bardzo często stwierdzane jest przypadkowo podczas rutynowych badań kontrolnych. Nie ma charakterystycznych objawów dla nadci¶nienia jednakże mog± występować okresowe bóle głowy, uczucie kołatania serca, uderzenia gor±ca, zawrotów głowy.

 

NADCI¦NIENIE TĘTNICZE ZWYKLE NIE BOLI

 

Nadci¶nienie stwierdza się na podstawie kilkukrotnych pomiarów ci¶nienia tętniczego. Je¶li warto¶ci ci¶nienia tętniczego w trakcie co najmniej dwóch wizyt s± wyższe lub równe 140 mmHg dla ci¶nienia skurczowego lub 90 mmHg dla ci¶nienia rozkurczowego powinno rozpoznać się nadci¶nienie tętnicze.Warto¶ć 140/90 mmHg lub wyższa upoważnia do rozpoznania nadci¶nienia tętniczego u każdej osoby bez względu na wiek.U osób, które maj± podwyższone ci¶nienie skurczowe i prawidłowe warto¶ci ci¶nienia rozkurczowego rozpoznaje się tak zwane izolowane nadci¶nienie skurczowe. Jest to najczęstsza postać nadci¶nienia tętniczego u osób powyżej 60 roku życia.

 

Jak prawidłowo mierzyć ci¶nienie


Warto¶ć ci¶nienia tętniczego oznacza się dwiema liczbami np. 120/80 mmHg. Pierwsza liczba oznacza ci¶nienie skurczowe i jest to ci¶nienie panuj±ce w naczyniach w czasie skurczu serca.  Druga liczba oznacza ci¶nienie rozkurczowe i jest to ci¶nienie panuj±ce w naczyniach w czasie rozkurczu serca.

 

W warunkach domowych najlepiej do pomiarów ci¶nienia zastosować aparat automatyczny lub półautomatyczny, który jest łatwy w obsłudze i daje rzetelne pomiary.

 

Aby wynik pomiaru ci¶nienia był wiarygodny:

- przed pomiarem należy odpocz±ć co najmniej przez 5 minut,

- nie należy wykonywać pomiarów po intensywnym wysiłku,

- co najmniej na 30 minut przed badaniem nie należy je¶ć posiłków, pić kawy, alkoholu i palić papierosów,

- pomiar ci¶nienia należy wykonywać w pozycji siedz±cej lub leż±cej,

- należy dostosować odpowiedni mankiet do obwodu ramienia,

- mankiet aparatu powinien znajdować się na poziomie serca,

- ramię powinno być stabilnie podparte np. na stole,

- nalezy wykonać przynajmniej dwa pomiary oddzielone 1-2 minutow± przerw±, i oblicz ¶redni±  obu pomiarów.

 

 

Dlaczego nadci¶nienie tętnicze należy leczyć?

 

Udowodniono, że leczenie nadci¶nienia tętniczego zmniejsza ryzyko wyst±pienia jego powikłań do których nalez±: zawał serca, udar mózgu, niewydolno¶ć serca, niewydolno¶ć nerek. Dodatkowo leczenie to zmniejsza ryzyko zgonu z powodu chorób układu kr±żenia.

 

 

Jak leczyć nadci¶nienie?

 

Warunkiem koniecznym do prawidłowego leczenia nadci¶nienia tętniczego jest zmiana stylu życia które jest uzupełnieniem leczenia farmakologicznego. Polega ona na usuwaniu czynników ryzyka rozwoju nadci¶nienia

 

- zaprzestanie palenia papierosów

- redukcja masy ciała

- redukcja nadmiernego spożycia alkoholu

- zwiększenie aktywno¶ci fizycznej

- ograniczenie spożycia soli kuchennej

- modyfikacja diety tj. zwiększenie spożycia warzyw i owoców oraz zmniejszenie spożycia tłuszczów zwierzęcych.

 

W leczeniu nadci¶nienia stosuje się pięć grup leków. O wyborze leku decyduje lekarz, po dokładnym zbadaniu pacjenta, uwzględnieniu wywiadu i chorób współistniejacych. Istotne w leceniu farmakologicznym jest systematyczne przyjmowanie leków a nie tylko w okrasach gdy ci¶nienie jest wyższe lub w momencie gorszego samopoczucia.

 

 

Jak nisko obniżać ci¶nienie w trakcie leczenia

 

Ci¶nienie tętnicze należy obniżyć do warto¶ci poniżej 140/90 mmHg.

 

U chorych na cukrzycę, z uszkodzeniem nerek oraz z licznymi czynnikami ryzyka celem leczenia jest obniżenie ci¶nienia tętniczego do warto¶ci < 130/80 mmHg

www.e-prewencja.pl
tworzenie stron