O programie   Opis   Czynniki ryzyka   ABC prewencji   Finansowanie

Niewydolność serca jest zespołem klinicznym, będącym wspólną konsekwencją wielu chorób sercowo-naczyniowych. Charakteryzuje się on tym, że serce pracując, nie jest w stanie zapewnić takiej objętości minutowej, która sprostałaby zapotrzebowaniu metabolicznemu tkanek lub może to zrobić tylko przy zwiększonym ciśnieniu napełniania.

Niewydolność serca staje się coraz większym problemem zdrowotnym zarówno w Polsce jak i w Europie. Szacuje się, że w Polsce obciążonych tą chorobą jest przynajmniej 800 tysięcy osób. Najczęstszymi jej przyczynami są choroba niedokrwienna serca i nadciśnienie tętnicze. Poprawa skuteczności i postęp w leczeniu farmakologicznym i chirurgicznym w kardiologii spowodował znaczące wydłużenie życia i tym samym proporcjonalny wzrost liczby chorych z niewydolnością serca, która występuje głównie u starszych osób.

W związku ze złym rokowaniem wśród tych pacjentów oraz niekorzystnym trendem wzrostu liczby chorych z niewydolnością serca, konieczne staje się przygotowywanie i prowadzenie kompleksowych programów edukacji i opieki nad osobami z przewlekłą niewydolnością serca. Chorzy ci poprzez częste hospitalizacje generują znaczne koszty w systemie opieki zdrowotnej. Dzięki wdrożeniu zintegrowanego systemu rehabilitacji i edukacji takich chorych można uzyskać redukcję liczby hospitalizacji, poprzez poprawę stanu zdrowia i wydolności pacjentów objętych tego typu programami. Pozwalają one również na aktywne włączenie się pacjenta w proces leczenia głównie przez dobrze prowadzoną samokontrolę i terapię niefarmakologiczną oraz systematyczne przyjmowanie leków.

Celem poprawy sytuacji przygotowano i wdrożono program Gdyńskiej Szkoły Monitorowania Niewydolności Serca. Jest on skierowany do osób ze stwierdzoną niewydolnością serca w klasie NYHA II-IV. Ponadto do programu mogą zostać włączone osoby zagrożone rozwojem niewydolności serca tj. pacjenci po zawale serca z niską frakcją wyrzutową (EF poniżej 40%) oraz po zapaleniu mięśnia sercowego.

Poniżej przedstawiamy harmonogram programu Gdyńskiej Szkoły Monitorowania Niewydolności Serca.

W ciągu pierwszych 2-óch tygodni odbywa się I wizyta:

- wizyta pielęgniarska: pomiary wagi, wzrostu, ciśnienia, obwodu w pasie, BMI, wypełnienie ankiety, omówienie prawidłowego postępowania niefarmakologicznego – zasady ważenia się, kontroli wzrostu wagi ciała, zasad prowadzenia orientacyjnego bilansu wodnego;

- wizyta lekarska: wywiad, terapia, kontrola przyjmowania leków;

- wykonanie 6 minutowego testu chodu.

W czasie kolejnych 2-óch tygodni (2.-4. tydzień) odbywają się:

- szkolenie dietetyczne w grupie - 6 osób, następnie warsztaty indywidualne;

- konsultacja psychologa;

- wizyta w poradni antytytoniowej;

            - konsultacja lekarza rehabilitanta celem zalecenia rodzaju aktywności fizycznej.

Od 3. tygodnia przez kolejne 10 tygodni (3.-12. tydzień):

- od momentu konsultacji rehabilitacyjnej cotygodniowa rehabilitacja ruchowa w grupach maksymalnie 6 osobowych 1x w tygodniu przez 60 minut;

- od momentu pierwszej wizyty lekarskiej cotygodniowy monitoring telefoniczny pielęgniarski: kontrola wagi, ciśnienia, tętna, glikemii, obwodu w pasie, samopoczucia, ćwiczeń fizycznych wykonywanych ambulatoryjnie (w domu lub spacery).

Po miesiącu odbywa się II wizyta:

- wizyta pielęgniarska: pomiary wagi, wzrostu, ciśnienia, obwodu w pasie, BMI, przypomnienie zasad prawidłowego postępowania niefarmakologicznego – zasady ważenia się, kontroli wzrostu wagi ciała, bilansu wodnego;

- opcjonalnie zależnie od konieczności dodatkowa wizyta lekarska: wywiad, terapia, kontrola przyjmowania leków, badanie lekarskie, zalecenia dla pacjenta.

Po 12 tygodniach (koniec 3. miesiąca) odbywa się podsumowanie:

- wizyta pielęgniarska: pomiary wagi, wzrostu, ciśnienia, obwodu w pasie, BMI, usystematyzowanie zasad postępowania niefarmakologicznego – zasady ważenia się, kontroli wzrostu wagi ciała, bilansu wodnego;

- wizyta lekarska: wywiad, terapia, kontrola przyjmowania leków, badanie lekarskie;

- wykonanie 6 minutowego testu chodu;

- oznaczenie BNP;

- II-gie spotkanie z dietetykiem celem weryfikacji przyswojonej wiedzy.

www.e-prewencja.pl
tworzenie stron