O programie   Opis   Czynniki ryzyka   ABC prewencji   Finansowanie
Program 2005-2006 Wyniki 2006 Program 2007-2008 Wyniki 2009 Program 2010-2011 Program 2012-2014

Powstanie Gdyńskiej Szkoły Niewydolności Serca poprzedziły programy prowadzone od 2005 roku. Pierwszy z nich miał na celu ocenę jakości prewencji wtórnej wśród mieszkańców Gdyni po przebytym ostrym zespole wieńcowym lub udarze niedokrwiennym mózgu. Jego wyniki wskazały, że istniejący system opieki nad tą grupą chorych wymaga znacznej poprawy.

W założeniach drugiego z nich przeprowadzonego w latach 2007-2008 była poprawa stanu zdrowia i podniesienie świadomości zdrowotnej osób z grupy bardzo wysokiego ryzyka chorób układu krążenia. W trakcie realizacji zmniejszono wstępnie założoną liczbę grup osób, do których program był adresowany, ze względu na małe zainteresowanie. Najbardziej zmotywowanymi osobami okazały się te hospitalizowane z powodu zawału lub udaru. Wnioski wysunięte po ewaluacji pokazały, że czynniki ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego są źle kontrolowane, a pacjenci we wtórnej prewencji wymagają edukacji dotyczącej swoich chorób i postępowania niefarmakologicznego.

Program prowadzony w 2009 roku skupiał się już tylko na osobach z niewydolnością serca. Jego celem było sprawdzenie czy dodatkowa, zwiększona opieka i działania niefarmakologiczne (praca z dietetykiem, rehabilitantem) dają szansę na poprawę stanu zdrowia tych pacjentów, czy zmniejszy się częstość hospitalizacji w porównaniu do grupy kontrolnej. Dzięki obiecującym wynikom postanowiono prowadzić w kolejnych latach program tylko dla grupy aktywnej (bez kontrolnej) adresowany do pacjentów z niewydolnością serca, który od 2010 roku przybrał obecną postać – Gdyńskiej Szkoły Monitorowania Niewydolności Serca i do końca 2014 roku był nieprzerwanie realizowany.

www.e-prewencja.pl
tworzenie stron