O programie   Opis   Czynniki ryzyka   ABC prewencji   Finansowanie
Program 2005-2006 Wyniki 2006 Program 2007-2008 Wyniki 2009 Program 2010-2011 Program 2012-2014

 

Dostęp do opieki zdrowotnej

Udział poszczególnych specjalistów w opiece nad pacjentami po incydentach s-n przedstawia rycina. Zwraca uwagę fakt dobrego dostępu do kontroli lekarskiej w przychodniach u lekarzy rodzinnych oraz u kardiologów przy jednoczesnym niewystarczającym dostępie do ambulatoryjnej opieki neurologicznej dla pacjentów po UNM.

 

 

 

Nadciśnienie Tętnicze

Rozpowszechnienie nadciśnienia tętniczego w badanej grupie wyniosło od 82% wśród pacjentów po OZW do blisko 89% w przypadku chorych po UNM. Ryciny 4 i 5 przedstawiają kontrolę ciśnienia tętniczego w poszczególnych grupach badanych z podziałem na płeć.


 

 

Rycina 4. Kontrola ciśnienia tętniczego wśród badanych po OZW.                       

                    


                                                                                                            

Rycina 5. Kontrola ciśnienia tętniczego wśród badanych po UNM.

 

W obu grupach zwraca uwagę wysoki odsetek badanych z nieprawidłową kontrolą nadciśnienia tętniczego (49-61%). Problem ten dotyczy kobiet i mężczyzn w jednakowym stopniu. W grupie pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w wywiadzie wartości <140/90 mmHg stwierdzono u 20-25%. Odsetek niewykrytego nadciśnienia tętniczego był stosunkowo niewielki (6-11%), tym ważniejsze powinny być zatem działania zmierzające do poprawy kontroli ciśnienia tętniczego w grupie z nadciśnieniem wykrytym.

 

Cukrzyca

Oznaczenia glikemii dokonywano po okresie 12 godzin spędzonych na czczo przez badanych. W przypadku gdy stężenie glukozy w osoczu na czczo przekraczało 125 mg%, wykonywano kolejny pomiar glikemii w dniu następnym. Kolejny wynik powyżej 125 mg% uprawniał do rozpoznania cukrzycy. W przeciwnym wypadku badany traktowany był jako zdrowy. Dla pacjentów, u których wykonano doustny test obciążenia glukozą (w przypadku glikemii między 100 a 125 mg%), stosowano następujące kryteria rozpoznania:

·       gdy glikemia po 2 godzinach wynosiła mniej niż 140 mg% rozpoznawano nieprawidłową glikemię na czczo;

·       gdy glikemia po 2 godzinach mieściła się w granicach 140-199 mg% rozpoznawano upośledzoną tolerancję glukozy;

·       gdy glikemia po 2 godzinach wynosiła 200 mg% lub więcej rozpoznawano cukrzycę.

Nie u wszystkich pacjentów z podejrzeniem zaburzeń glikemii udało się wykonać kolejne badanie glikemii na czczo lub test obciążenia glukozą. Cukrzycę w wywiadzie stwierdzono u 25% respondentów (rycina 8). Nieco ponad 20% cukrzyków charakteryzowała optymalna kontrola glikemii na czczo (<100mg%) – rycina 9. Zwraca uwagę fakt dużego rozpowszechnienia podwyższonych wartości glikemii na czczo, wymagających dodatkowej diagnostyki aż u ponad 40% badanych. W aspekcie zaburzeń glikemii nie stwierdzono wyraźnych różnic między grupami OZW i UNM.

 

 

Rycina 8. Zaburzenia glikemii w grupach po OZW i UNM.

 

 

  

Rycina 9. Kontrola cukrzycy w grupach po OZW i UNM.

 

 

Zaburzenia lipidowe

W ramach części laboratoryjnej programu wykonano badanie lipidogramu i glikemii na czczo dla podgrupy 573 osób, które wzięły udział pierwszej części badania (badanie ankietowe i pomiary ciśnienia tętniczego) oraz zgodziły się na pobranie krwi. Uzyskana próba zachowała reprezentatywność (64,1% ogółu żyjących, wylosowanych do badania). U połowy respondentów stwierdzono hipercholesterolemię w wywiadzie lub nowowykryte podwyższone wartości cholesterolu we krwi (ryciny 6 i 7). Za górną granice wartości prawidłowych przyjęto 190 mg%. Nie wykazano istotnych różnic w rozpowszechnieniu hipercholesterolemii między obydwu płciami. Stwierdzono większe rozpowszechnienie podwyższonego poziomu cholesterolu w grupie UNM (47% OZW vs 71% UNM; p<0,01). Grupę tę charakteryzowała dodatkowo znacznie niższa skuteczność leczenia i wysoki odsetek niewykrytej wcześniej hipercholesterolemii. Wydaje się, iż może to mieć związek z dużo niższą zgłaszalnością na konsultacje do lekarzy kardiologów wśród chorych po UNM.       

 

 

       

Rycina 6. Cholesterolemia w grupie po OZW. 

 

 

Rycina 7. Cholesterolemia w grupie po UNM. 

 

 

Palenie tytoniu

 

Odsetek osób palących papierosy określono przy pomocy kwestionariusza. Palenie papierosów w poszczególnych grupach badanych przedstawia poniższa tabela. Aktywnie pali blisko jedna czwarta mężczyzn po OZW lub UNM. Wśród kobiet odsetek ten jest istotnie niższy. Wśród pozostałych aż 72% osób po OZW i 54% po UNM paliło papierosy w przeszłości i rzuciło palenie.

 

 

OZW

UNM

 

palący(%)

byli palacze(%)

palący(%)

byli palacze(%)

KOBIETY

12,5

73,5

15,9

48,7

MĘŻCZYŹNI

22,8

71,0

24,2

59,7

Tabela - Rozpowszechnienie palenia tytoniu w badanej reprezentatywnej próbie mieszkańców Gdyni po OZW i UNM.

 

Wnioski

Pomimo dobrego dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej i opieki kardiologicznej w Gdyni zebrane dane wskazują na alarmujący stan prewencji wtórnej wśród pacjentów po OZW i UNM. Dostęp do specjalistów neurologów oraz konsultacje kardiologiczne dla pacjentów po UNM wydają się niewystarczające. Niedostateczna kontrola terapeutyczna w grupach chorych z nadciśnieniem tętniczym, hipercholesterolemią, cukrzycą oraz stosunkowo duże rozpowszechnienie aktywnego palenia tytoniu to zagrożenie ponownym incydentem sercowo-naczyniowym w krótkim czasie. W Gdyni istnieje potrzeba kompleksowych działań edukacyjnych skierowanych do pacjentów i lekarzy:

·       porady żywieniowe dla pacjentów w związku z bardzo częstymi zaburzeniami lipidowymi
i zaburzeniami glikemii;

·       poradnia antytytoniowa (palenie po incydencie s-n w krótkim czasie prowadzi
do kolejnego zachorowania);

·       szkolenia lekarzy w zakresie aktualnych standardów leczenia chorych po incydentach s-n, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń glikemii.

 

Wydaje się, iż utworzenie w Gdyni specjalistycznej poradni dla pacjentów po incydentach sercowo-naczyniowych (zatrudniających między innymi kardiologów, neurologów-specjalistów leczenia udaru mózgu, psychologów, dietetyków, rehabilitantów) mogłoby istotnie poprawić dostęp i jakość opieki nad tą grupą chorych.

 

www.e-prewencja.pl
tworzenie stron